Gedragsregels

Gedragsregels

Respecteer de privacy van de deelnemers aan de trainingen, clinics en workshops van Sterklopen [Hardloopclinic.nl].

Ga op een respectvolle manier met elkaar om.

Onthoud je van ongewenst gedrag zoals schelden, grof taalgebruik, irriteren, geweld, discriminatie, pesten, seksuele intimidatie en andere vormen van (verbale) agressie.

Ongewenst gedrag kan gemeld worden bij de trainer/begeleider.

Meld ongewenst gedrag ook als het onbedoeld door jezelf is veroorzaakt.

Sterklopen zijn verplichtingen

Zorgt voor een omgeving waarin de sporter zich fysiek en emotioneel veilig voelt.

Heeft een voorbeeldfunctie.

Bedenkt dat deelnemers voor hun plezier sporten.

Maakt deelnemers nooit belachelijk als zij fouten maken.

Specifieke Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie

De trainer moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.

De trainer onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast en verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.

De trainer onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de trainer en de jeugdige sporter tot achttien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

De trainer mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de trainer deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

De trainer onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.

De trainer heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de trainer verplicht met deze personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

De trainer zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de trainer aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

De trainer zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de trainer gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de trainer in de geest hiervan te handelen.

Wij gebruiken alleen functionele cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. View more
Cookies settings
Accepteren
Afwijzen
Privacy- en cookiebeleid
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings