Algemene Voorwaarden

Artikel 1


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Sterklopen [Hardloopclinic.nl].

Artikel 2

U neemt geheel op eigen risico deel aan een training /activiteit. Sterklopen is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die u oploopt tijdens of ten gevolge van een training / activiteit. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden op eigen risico opgevolgd. U bent ten allen tijde verplicht de door Sterklopen verplicht gestelde veiligheidsvoorschriften op te volgen.

Artikel 3

Sterklopen behoudt het recht een training/activiteit bij onvoldoende belangstelling of een andere gewichtige en grondige reden te wijzigen of te annuleren. In overleg wordt er naar een alternatief gezocht dat het specifieke karakter en de aard van het arrangement of de activiteit zoveel mogelijk intact laat en past binnen het afgesproken budget van de opdrachtgever.

Artikel 4

De opdrachtgever kan de wijziging zoals bedoeld in artikel 3 afwijzen, indien het alternatief een wezenlijk ander karakter heeft dan het oorspronkelijke overeengekomen of de wijziging de opdrachtgever op andere wijze nadeel oplevert. De opdrachtgever die de wijziging afwijst, moet dit, binnen 1 week na de melding van de wijziging door Sterklopen doch in ieder geval uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training/activiteit, aan Sterklopen melden. De opdrachtgever heeft in dit geval recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden of het gedeelte van het bedrag dat betrekking heeft op de niet-genoten onderdelen van de activiteit.

Artikel 5

De activiteit vindt in principe ook bij slecht weer doorgang. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte of kou, sneeuw of ijzel, kan een training/ activiteit worden afgelast.

Artikel 6

Sterklopen is niet aansprakelijk voor schade aan en/ of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Sterklopen georganiseerde activiteiten. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Sterklopen. Bij deelname aanvaardt de klant automatisch het risico die de activiteit met zich meebrengt.

Artikel 7

Bij nalatigheid en ondeskundig handelen is de klant aansprakelijk voor de veroorzaakte schade aan, verlies of diefstal van eigendommen van Sterklopen of derden waarmee Sterklopen al dan niet in contractuele relatie staat. De klant vrijwaart Sterklopen voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 8

De aansprakelijkheid van Sterklopen is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 9

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sterklopen of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10

De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de gedragsregels van Sterklopen, en hiernaar te handelen. Wanneer blijkt dat een deelnemer aan een activiteit overlast of gevaar veroorzaakt, zodanig dat de relatie tussen Sterklopen, de overige klanten en de leveranciers en derden ernstig wordt geschaad, kan de betreffende deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

Artikel 11

Sterklopen behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training/activiteit.

Artikel 12

Sterklopen behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Deelnemers worden minimaal 30 dagen voor een prijswijziging hiervan in kennis gesteld. Tariefaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. verhoging of verlaging btw-percentage) worden onmiddellijk doorgevoerd. Dit geldt niet voor op maat afgesloten overeenkomsten. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige (vervolg)opdrachten.

Artikel 13

U stemt ermee in dat Sterklopen gegevens bewaart. Sterklopen verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving. Sterklopen heeft op het bewaren van klantgegevens beleid geschreven hoe hier mee om te gaan. Dit is in lijn met de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en conform de Europese wetgeving die vanaf mei 2018 in is gegaan.

Artikel 14

Klachten dienen schriftelijk aan Sterklopen kenbaar gemaakt te worden. Vorderingen tot restituties kunnen alleen in behandeling worden genomen indien de klacht binnen één week na afloop van de activiteiten door Sterklopen schriftelijk is ontvangen. Indien vaststaat dat een klacht gegrond is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Sterklopen, ter keuze van Sterklopen, zorgen voor een vervangende activiteit/training dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de opdrachtgever voldoen. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Sterklopen daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 15

De prijs in publicaties en offertes geldt in principe per persoon. Deze prijs omvat alleen de diensten en voorzieningen die in de publicatie zijn omschreven.

Artikel 16

Sterklopen zal de overeenkomst uitvoeren overeenkomstig de verwachtingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst c.q. publicaties van Sterklopen redelijkerwijs mocht hebben. Sterklopen zal naar gelang de omstandigheden de deelnemer hulp en bijstand verlenen indien het arrangement of de activiteit niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de opdrachtgever moet worden toegerekend, zal Sterklopen hulp en bijstand verlenen voor zover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval volledig voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 17

De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de overeenkomst aangaat aan Sterklopen of de vertegenwoordiger van Sterklopen te melden voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de activiteit. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.

Artikel 18

De deelnemer dient voor aanvang van de activiteit een adequate ongevallenverzekering en annuleringsverzekering af te sluiten.

Artikel 19

Indien de deelnemer de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en niet wordt vergezeld door tenminste een meerderjarige, dient de deelnemer Sterklopen in het bezit te stellen van een verklaring van geen bezwaar die is ondertekend door zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger dan wel dient deze wettelijke vertegenwoordiger het inschrijfformulier of de overeenkomst mede te ondertekenen. Indien de opdrachtgever kinderen/jongeren met een leeftijd van onder de 18 jaar wenst te laten deelnemen dient de opdrachtgever zelf zorg te dragen voor de toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger van deze minderjarigen. Door ondertekening van de overeenkomst verklaart opdrachtgever dat hij deze toestemming heeft verkregen en vrijwaart hij Sterklopen van aanspraken die hierop betrekking hebben.

Artikel 20

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Sterklopen en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 21

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Sterklopen partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats van Sterklopen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Sterklopen het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 22

U meldt zich (eenmalig) aan voor een training door het inschrijfformulier op de website volledig in te vullen en daarbij akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en privacy verklaring.

Artikel 23

Sterklopen behoudt zich het recht voor om de indeling van trainingen voor wat betreft plaats, tijd, programma’s, e.d. te wijzigen.

Artikel 24

U betaalt uw strippenkaart door het bedrag over te maken op rekeningnummer van Sterklopen. U kunt ook contant betalen voorafgaand aan de training. Er is geen terugbetaling mogelijk op uw strippenkaart. De strippenkaart is overdraagbaar en heeft geen geldigheidsduur.

Artikel 25

De deelnemerskosten voor een meerdaagse clinic, zoals bijvoorbeeld een startersclinic, dienen minimaal een week voor aanvang van de cursus te zijn ontvangen door Sterklopen. Is de betaling niet op tijd ontvangen, dan kan de deelnemer uitgesloten worden van deelname aan de clinic. Annulering van de inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de cursus. In geval van tijdige annulering wordt het cursusgeld aan de deelnemer gerestitueerd, verminderd met 10% administratiekosten.

Artikel 26

Het voortijdig stoppen van een meerdaagse clinic, zoals bijvoorbeeld de startersclinic, betekent in geen geval dat er aanspraak kan worden gemaakt op restitutie van het inschrijfgeld. In uitzonderlijke gevallen kan Sterklopen afzien van deze regel en een passende oplossing bieden.

Artikel 27

Een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan verloopt de overeenkomst na verstrijken van de afgesproken einddatum (doeldatum). De klant kan een overeenkomst voor bepaalde tijd te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Dit betekent dat de klant op moment van voortijdig opzeggen nog 1 extra maand aan zijn betalingsverplichting moet voldoen. Indien er geen duidelijke einddatum of een doel is gesteld kan de overeenkomst per onmiddellijk worden beëindigd.

Artikel 28

Een training of activiteit kan intensief en blessuregevoelig zijn. Als u gezondheidsklachten heeft, of als u een andere reden heeft om te twijfelen aan trainingsdeelname, raadpleegt u een arts voordat u deelneemt aan een training.

Artikel 29

Indien een gemaakte afspraak (clinic/workshop/training/etc) – om wat voor reden dan ook – niet door kan gaan, dient dit uiterlijk 24 uur voor de afgesproken datum en tijdstip worden bekend gemaakt bij Sterklopen.

Bij het nalaten hiervan is Sterklopen genoodzaakt om de betreffende kosten in rekening te brengen. Bij onvoorziene omstandigheden kan in overleg van deze regel worden afgeweken.

Wij gebruiken alleen functionele cookies. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. View more
Cookies settings
Accepteren
Afwijzen
Privacy- en cookiebeleid
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings